Köpa utrustning

Flaska

Enligt den ideala gaslagen kan luftvolymen beräknas som produkten av trycket
och tomvolymen(efter förenkling och antagandet: 1 bar = 1ATM). Båda flaskorna
skulle alltså enligt den ideala gaslagen rymma lika mycket, d.v.s. 3000 liter
luft.

Den ideala gaslagen bygger dock på antagandet att gasmolekylerna kan studsa
omkring inuti en sluten volym utan att påverka varandra. Detta antagande gäller
dåligt vid så höga tryck som 200 - 300 bar eftersom det börjar bli för många
molekyler per volymenhet. Krafterna som uppstår mellan molekylerna orsakar ett
trycktillskott, d.v.s. trycket stiger inte längre linjärt med antalet molekyler.
Det stiger snabbare.
Följden blir att flaskan rymmer inte så mycket gas som man tror. Förlusten vid
200 bar är ca.3% och vid 300 bar är den ca.10%, d.v.s. en 10 liters 300 bars
flaska rymmer ca. 2700 liter luft, medan 15 liters 200 bars flaska rymmer ca.
2900 liter luft.