Försälningsvillkor

Försäljningsvillkor

Nedan villkor gäller för inköp av Dyk i Gävle som är ett varumärke under

Dyk med Björn AB
559096-1594
Ringvägen 13, 818 41 Forsbacka
info@dykigavle.se

1. Allmänt 

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Dyk i Gävles produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Dyk i Gävle.
1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar Dyk i Gävle de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om distansavtalslagen.
1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd

2. Beställning
2.1 Beställning av Dyk i Gävle produkter sker via www.dykigavle.se, email eller telefon. För att en beställning skall vara bindande för Dyk i Gävle, måste beställningen skriftligen bekräftas av Dyk i Gävle före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Dyk i Gävle’s sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Dyk i Gävle ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

3. Leverans och frakt
3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Dyk i Gävle’s lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Dyk i Gävle (Drottninggatan 9, 803 20, Gävle) eller ombud. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen.

3.2 Dyk i Gävle ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om Dyk i Gävle ombesörjer transport skall kunden ersätta Dyk i Gävle utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

Leverans sker med DHL till närmsta service point (Frakt till service point).
Frakten kostar endast 95:- (ink. moms) gäller ej flaskor, bly  och kalk

Beställningar överstigande 2 500 Kr levereras fraktfritt inom Sverige. Gäller ej flaskor, bly och kalk.

4. Leveransförsening
4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till Dyk i Gävle häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leveransförsening som beror på Dyk i Gävle eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. Dyk i Gävle åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

5. Pris och betalning 
5.1 På Dyk i Gävle’s hemsida förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt exklusive eventuella frakt eller portokostnader vilka utgår enligt Dyk i Gävle’s gällande prislista på leveransdagen.

5.2 Dyk i Gävle förbehåller sig rätten att när som helst innan leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.

5.3 Vid beställning från Dyk i Gävle’s hemsida finns även möjlighet till direktbetalning via betalning med svenska VISA och Master Card kort, Swish eller Faktura via Hips

6. Ägarförbehåll
6.1 Produkterna förblir Dyk i Gävle’s egendom till dess de till fullo betalats.

6.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Dyk i Gävle’s skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

7. Returrätt och reklamationer
7.1 Kunden har endast rätt att returnera sådan produkt som Dyk i Gävle lagerhåller. För produkter som Dyk i Gävle ej lagerhåller eller produkt som Dyk i Gävle lagerhåller men som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt. Retur får ske inom 14 dagar från Leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till Dyk i Gävle i oskadat och obrukat skick. Kund som önskar returnera produkt skall först kontakta Dyk i Gävle och därvid erhålla ett returnummer. Returnumret är gällande i 10 dagar från erhållandet. Returfrakten sker på kundens risk.

7.2 Konsumentens (privatperson) reklamationsrätt - konsument har i enlighet med Svensk konsumentköplag rätt att yrka på reklamationsrätt om dennes produkt är behäftad med rättsligt fel. Konsumenter har enligt lag rätt att reklamera en vara i upp till 3 år. Vid reklamation ersätts kund för eventuella fraktkostnader under förutsättning att produkten är behäftad med rättsligt fel.

7.3 Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal - konsument har på det sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Dyk i Gävle lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan hålls i väsentligen oförändrat skick. Varan skall således ankomma Dyk i Gävle i samma skick som när den erhölls av kund. Varan skall sändas till Dyk i Gävle med ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer. I annat fall kan köpet inte identifieras av Dyk i Gävle. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva ångerrätt skall denne , för snabbast möjliga hantering, kontakta Dyk i Gävle kundservice på telefon via e-post info@dykigavle.se eller via Dyk i Gävle’s hemsida på www.dykigavle.se och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan på kundens bekostnad skall ha kommit Dyk i Gävle tillhanda. Är returfrakten ej betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas. För mer information om lagen se även distansavtalslagen.

8. Garanti
8.1 Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder Dyk i Gävle. Kunden kan icke åberopa någon ytterligare produktgaranti från Dyk i Gävle. Garantiperioden förlängs inte till följd av att Dyk i Gävle avhjälper fel i eller företar omleverans av produkt/erna.

9. Ansvar för fel
9.1 Dyk i Gävle är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

9.2 Dyk i Gävle ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

9.3 Dyk i Gävle´s ansvar omfattar inte:

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;

b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Dyk i Gävle instruktioner;

c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Dyk i Gävle kontroll;

d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras..

9.4 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Dyk i Gävle ansvarar för skall kunden ersätta Dyk i Gävle enligt Dyk i Gävle’s vid varje tillfälle gällande prislista.

9.5 Dyk i Gävle ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger.

10. Ansvarsbegränsning
10.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Dyk i Gävle enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

10.2 Dyk i Gävle’s ansvar omfattar endast direkta förluster. Dyk i Gävle´s ansvar omfattar således inte indirekta förluster.

11. Överlåtelse av avtalet 
11.1 Dyk i Gävle får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

11.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

12. Skiljedom eller tvist
12.1 Dyk i Gävle följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.